Dzisiaj jest: 30 Wrzesień 2020    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
1
6
7
2
3
4
5

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Druki wniosków znajdują się na dole strony

  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowania.
  • W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko, które uczęszcza do Przedszkola w Radzyniu Chełmińskim

16

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

8

3.

Dziecko rodzica pracującego na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

4

4.

Dziecko, które spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  -    samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

  -    wielodzietność rodziny dziecka

  -    objęcie dziecka pieczą zastępczą

2

5.

Dziecko, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  -    niepełnosprawność dziecka

  -    niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

  -    niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

  -    niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

1

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu.
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców /opiekunów prawnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński