Dzisiaj jest: 23 Październik 2019    |    Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
1
6
7
2
3
4
5

Koncepcja

 

Skład Zespołu Szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Przedszkole Samorządowe

Kadra kierownicza:

 • Paulina Wantoch-Rekowska – dyrektor
 • Iwona Węcławska – wicedyrektor do spraw szkoły podstawowej
 • Zofia Kowalska – wicedyrektor do spraw przedszkola

 


 

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

2014 – 2019

 

„Szkoła powinna być oknem, przez które uczeń widzi swoją przyszłość”

 

Zespół Szkół składa się z Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z oddziałami gimnazjalnymi. Zespół Szkół jest jedyną placówką oświatową w gminie jego obwodem jest teren gminy.

 1. Misja Zespołu Szkół:

„Szkoła bezpieczna i  przyjazna, spełniająca oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, przygotowująca uczniów do życia we współczesnym, zmieniającym się świecie”

 

        II.            Wizja Zespołu Szkół:

1.       Szkoła jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój każdego ucznia

2.       Szkoła w swoich działaniach  jest aktywna, nowatorska i dynamiczna

3.       Szkoła  realizuje zadania w sposób komplementarny i systemowy

4.       Szkoła  integruje i konsoliduje  

5.       Szkoła jest pomocna – realizuje różnorodne zadania służące rozwojowi dziecka, reaguje na potrzeby dzieci, rodziców i  środowiska

6.       Szkoła racjonalnie dysponuje zasobami; dba o równomierny rozwój środowiska szkolnego i lokalnego

7.       Szkoła realizuje swoje cele poprzez profesjonalną pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

8.       Szkoła współpracuje z rodzicami, wspiera ich w wychowaniu dzieci

9.       Szkoła posiada  bazę dydaktyczną, zapewniającą pełną realizację zadań edukacyjnych

 

 1. Dokumenty uszczegóławiające koncepcję:
 • Statut Zespołu Szkół

o   Statut Przedszkola

o   Statut Szkoły Podstawowej

o   Statut Gimnazjum

 • Programy Wychowawcze i Pogramy Profilaktyki przedszkola i szkół
 • Roczny plan  pracy

o   plany  edukacyjne

o   plany organizacyjne

o   plan finansowy

o   plan nadzoru pedagogicznego

 

 1. Zarządzanie Zespołem Szkół:

Dyrektor Zespołu Szkół - Paulina Wantoch-Rekowska

-       kierowanie zespołem szkół

-       wykonywanie zadań pracodawcy, w tym: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników zespołu, wynagradzanie, nagradzanie, ocenianie

-       reprezentowanie zespołu na zewnątrz

-       organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

-       dysponowanie środkami finansowymi zespołu

-       administrowanie mieniem zespołu

-       dysponowanie środkami ZFŚS

-       przewodniczenie radom pedagogicznym zespołu szkół oraz placówek wchodzących w jego skład

-       pełnienie nadzoru pedagogicznego nad zespołem szkół

-       kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi 

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej - Iwona Węcławska

-       wspomaganie dyrektora zespołu w kierowaniu szkołą podstawową

-       pełnienie obowiązków dyrektora zespołu szkół w przypadku jego nieobecności i i nieobecności wicedyrektora ds. Gimnazjum i zastępowanie go we wszystkich sprawach z wyjątkiem:

e)       zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,

f)        przyznawania nagród i wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom zespołu,

g)       reprezentowania zespołu na zewnątrz,

h)       podejmowania decyzji związanych z finansami zespołu

-       organizowanie pracy szkoły podstawowej

-       przeprowadzanie naboru

-       nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego

-       wykonywanie zadań wynikających z  planu nadzoru pedagogicznego

-       przygotowywanie projektów dokumentów i pism: aktów prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego szkoły podstawowej, arkusza organizacyjnego, ocen pracy i ocen dorobku zawodowego, sprawozdań statystycznych i merytorycznych,

-       utrzymywanie kontaktów w imieniu dyrektora zespołu z rodzicami uczniów

-       prowadzenie spraw związanych ze sprawdzianem kompetencji po 6 klasie

-       utrzymywanie kontaktów w instytucjami zewnętrznymi na zasadach określonych przez dyrektora zespołu

-       wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu w zakresie statutowych zadań szkoły

Wicedyrektor ds. Przedszkola - Zofia Kowalska

-       wspomaganie dyrektora zespołu w kierowaniu przedszkolem

-       pełnienie obowiązków dyrektora zespołu szkół w przypadku jego nieobecności i nieobecności wicedyrektorów ds. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i zastępowanie go we wszystkich sprawach z wyjątkiem:

i)         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,

j)         przyznawania nagród i wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom zespołu,

k)        reprezentowania zespołu na zewnątrz,

l)         podejmowania decyzji związanych z finansami zespołu

-       organizowanie pracy przedszkola

-       przeprowadzanie naboru

-       wykonywanie zadań wynikających z  planu nadzoru pedagogicznego

-       przygotowywanie projektów dokumentów i pism: aktów prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego przedszkola, arkusza organizacyjnego, ocen pracy i ocen dorobku zawodowego, sprawozdań statystycznych i merytorycznych,

-       utrzymywanie kontaktów w imieniu dyrektora zespołu z rodzicami dzieci przedszkolnych

-       utrzymywanie kontaktów w instytucjami zewnętrznymi na zasadach określonych przez dyrektora zespołu

-       wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu w zakresie statutowych zadań przedszkola 

Główny księgowy zespołu szkół - Monika Swół

-       wykonywanie zadań związanych z finansami zgodnie z dotychczasowym zakresem głównej księgowej szkoły podstawowej, w tym min. księgowanie, kontrola realizacji budżetu, nadzór nad dyscypliną finansów publicznych

Kierownik gospodarczy zespołu szkół - Roman Erdmański

-       kierowanie pracą pracowników obsługi: intendent, kucharki, pracownicy gospodarczy, kierowcy, palacze

-       organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie bieżącej obsługi szkoły, remontów i zakupów

Pracownik ds. płac i kadr - Krystyna Kwiatkowska

-       prowadzenie spraw zgodnie z dotychczasowym zakresem obowiązków, w tym min. dotyczących wynagradzania, akt osobowych, ZUS

Sekretarz zespołu szkół - Danuta Makoś

-       prowadzenie sekretariatu zespołu szkół

-       organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników pomocniczych zatrudnionych w ramach staży absolwenckich lub prac interwencyjnych

Inspektor ds. BHP - Władysław  Małecki

-       dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy

-       prowadzenie spraw związanych z  wypadkami

-       prowadzenie dokumentacji BHP

-       przeprowadzanie szkoleń

-       sporządzanie sprawozdań z zakresu BHP, PFRON

 

 1. Organy Zespołu Szkół:
 • Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
 • Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego
 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
 • Rada Pedagogiczna Gimnazjum
 • Rada Rodziców Przedszkola
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
 • Rada Rodziców Gimnazjum
 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
 • Samorząd Uczniowski Gimnazjum

 

    VI. Zadania niepedagogiczne Zespołu Szkół

 

 • Obsługa gospodarcza i finansowa Zespołu Szkół
 • Organizacja dowozu uczniów i dzieci pięcioletnich
 • Prowadzenie dożywiania uczniów i dzieci przedszkolnych
 • Organizacja i prowadzenie projektów edukacyjnych

 

 1. Priorytety na rok szkolny 2014/2015

 

 • W zakresie dydaktycznym
  • kontynuacja projektu „Dobry start – większe szanse”
  • kontynuacja projektów „Multisport” i „Umiem pływać” w Szkole Podstawowej
  • powstanie i utrzymanie klasy sportowej w Gimnazjum
  • dobre przygotowanie szóstoklasistów do sprawdzianu w nowej formule
  • podniesienie wyniku sprawdzianu po klasie szóstej
  • utrzymanie wysokich wyników egzaminu i poprawa EWD w Gimnazjum
  • kontynuacja przygotowania dzieci pięcioletnich do podjęcia nauki szkolnej
  • wdrożenie programu do układania planu lekcji
 • W zakresie wychowawczym
  • zwiększenie znaczenia dobrych manier w wychowaniu (we wszystkich placówkach)
  • zwiększenie roli kształtowania postaw obywatelskich, wspieranie samorządności uczniowskiej, harcerstwa, inicjatyw grup uczniów, współpracy wg. zasad pracy zespołowej
  • organizacja spotkań rodziców ze specjalistami z zakresu wychowania
 • W zakresie opiekuńczym
  • ewaluacja obszaru opieki
 • W zakresie baza szkoły
  • instalacja czterech tablic interaktywnych w Szkole Podstawowej i przeniesienie dwóch tablic do Gimnazjum
  • poprawa standardu wyposażenia pracowni komputerowych i centrów multimedialnych w bibliotece
  • kontynuacja poprawy estetyki i stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia szkoły – malowanie, wymiana podłóg, wymiana drzwi, oświetlenia
  • zmniejszanie ograniczeń dla niepełnosprawnych: udostępnienie dostosowanej łazienki, zakup schodołazów
 • W zakresie kadry niepedagogicznej
  •  stabilizacja zatrudnienia, zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
  • zapoznanie pracowników ze specyficznymi potrzebami dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną
  •  szkolenia pracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej dla osób pierwszego kontaktu

   

 1. Wstępne elementy planu wieloletniego

 

 • aktywne poszukiwanie  możliwości rozwoju w ramach środków UE
 • przystępowanie do realizacji projektów rozwojowych; edukacyjnych, szkoleniowych, organizacyjnych, infrastrukturalnych, technicznych
 • ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej
 • upowszechnienie wychowania przedszkolnego
 • podniesienie kompetencji kadry szkoły w zakresie praktycznego korzystania z  języka angielskiego i umiejętności korzystania z technologii ITC
 • dostosowanie zasobów kadrowych do zmieniających się  potrzeb; np. zatrudnienie psychologa, wprowadzenie etyki,  reorganizacja obszaru opieki, biblioteki, pomocy psych-ped
 • rozszerzenie form oddziaływania pedagogicznego; np. poprzez klasy terapeutyczne lub oddziały przysposabiające do pracy (w gimnazjum)
 • utrzymanie standardu organizacyjnego Zespołu Szkół zapewniającego bezpieczeństwo finansowe
 • utrzymanie i sukcesywna poprawa standardu i warunków zatrudnienia
 • sukcesywna poprawa bazy szkolnej, wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • kompleksowa modernizacja sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej i instalacji wodno – kanalizacyjnej
 • reorganizacja sekretariatu szkolnego, rozbudowa pomieszczenia, zweryfikowanie zakresów obowiązków
 • ciągłe upowszechnianie nowoczesnych narzędzi nauczania i nowoczesnych narzędzi pracy